Warunki zakupu

 1. Sklep internetowy Gama 2000 (zwany dalej sklepem) prowadzony jest przez: Gama 2000 Zbigniew Trojan, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Batorego 126A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 02856Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gosp. przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, NIP 929-009-87-90, Regon 970505973.
 2. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składający zamówienie Kupujący akceptuje treść Regulaminu.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.gama2000.pl oraz e-mailowo na adres sklep@gama2000.pl, 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 4. Kupujący po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
 5. Po wybraniu towaru i zatwierdzeniu zamówienia w ciągu 24 godzin skontaktujemy się (e-mailem lub telefonicznie) aby potwierdzić zamówienie i omówić szczegóły dostawy.
 6. Wyjątek stanowią zakupy dokonywane w soboty, niedziele oraz święta. Ich realizacja będzie rozpatrywana następnego dnia roboczego.
 7. Towar wysyłamy zazwyczaj w ciągu 24h po zaksięgowaniu środków na rachunku (płatność przelewem), lub po wybraniu płatności przy odbiorze.
 8. Każde złożone zamówienie nie jest wiążące do momentu potwierdzenia go przez naszego pracownika.
 9. Po złożeniu zamówienia w naszym sklepie i sprawdzeniu dostępności towaru przez naszego pracownika, Kupujący jest informowany o koszcie zamówienia wraz z kosztem przesyłki.
 10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Kupujący zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem.
 11. Koszt przesyłki jest doliczany po weryfikacji zamówienia.
 12. Przesyłki nadawane są od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx.
 13. Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu – paragon lub na życzenie fakturę VAT.
 14. W celu otrzymania faktury VAT należy przy rejestracji podać pełną nazwę firmy, NIP oraz adres. W innym przypadku do zakupionego towaru dołączymy paragon fiskalny.
 15. W sklepie prowadzona jest sprzedaż detaliczna jak i hurtowa.
 16. Zakup na naszych aukcjach nie wymaga użycia dodatkowo płatnych środków porozumiewania się na odległość, np. płatnych stron WWW.
 17. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 18. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania jakiejkolwiek przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zakupionego towaru.
 19. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@gama2000.pl lub listownie na adres: Gama 2000, ul. Batorego 126A, 65-735 Zielona Góra.
 20. Sprzedający posiada stosowny wzór oświadczenie o odstąpieniu umowy, który ma obowiązek udostępnić Kupującemu w przypadku takiej potrzeby.
 21. W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się na odstąpienie od umowy, zobowiązany jest do odesłania na koszt własny zakupionych produktów, z dołączonym dowodem zakupu (oryginalny paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, produkt nie może być uszkodzony.
 22. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania.
 23. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 24. W przypadku gdy kupujący otrzymał towar niezgodny z umową, zastosowanie mają przepisy USTAWY z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.1) (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.)
 25. Dostępnym środkami porozumiewania się Kupującego ze Sklepem są: telefon/fax (683287960), e-mail (sklep@gama2000.pl) oraz adres korespondencyjny.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu(-ów) w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz.121).
 2. Wada fizyczna produktu(-ów) polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli produkt (-y) nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedający zapewnił Kupującego, nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy,a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, produkt (-y) został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.
 3. W przypadku Kupującego na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza produkt(-y) do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał \, ani nie mógł znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 5. W przypadku Kupującego, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania produktu(-ów), domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania produktu (-ów).
 6. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu(-ów), które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 7. Jeżeli produkt(-y) ma wad, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt(-y) na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt(-y) był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu(-ów) na wolny od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli produkt(-y) ma wadę Kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 9. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany produktu(-ów) na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu(-ów) do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedający zobowiązuje się wymienić wadliwy produkt(-y) na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.
 12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania produktu(-ów) z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.
 13. Roszczenie o usunięciu wady lub wymianę produktu(-ów) na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnio stwierdzenia wady. W przypadku Kupującego, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 14. Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację dotyczące zawartej umowy pod adresem sklep@gama2000.pl, lub w formie pisemnej na adres: Gama 2000, ul. Batorego 126A, 65-735 Zielona Góra.
 15. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres oraz adres e-,mail Kupującego, datę zawarcia Umowy, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 16. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, bądź na adres poczty tradycyjnej.

Sposób zapłaty i warunki dostawy

 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx.
 2. Cena przesyłki (płatnej przelewem na rachunek bankowy) do 30 kg: 15.50 zł.
 3. Cena przesyłki płatnej przy odbiorze: 19 zł 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądanie o zaprzestaniu ich wykorzystania.
 2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@gama2000.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

RODO - obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest Gama 2000 Zbigniew Trojan, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Batorego 126A.
 2. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 3. Klient ma prawo do otrzymania potwierdzenia (informacji) czy jego dane osobowe są przetwarzane przez właściciela i w jaki sposób.
 4. Klient ma prawo do sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych oraz do ich uzupełnienia w sytuacji, gdy są one niekompletne.
 5. Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy jego dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes sklepu. W razie takiego sprzeciwu sklep zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że – wykaże istnienie istotnych oraz uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które to obiektywnie mają pierwszeństwo nad niedogodnością lub służą obronie roszczeń sklepu. Prawo sprzeciwu przysługuje również klientowi w sytuacji gdy przetwarzanie danych dotyczy marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) – bez względu na podstawę prawną takiego przetwarzania czy uzasadniony interes sklepu. W każdej sytuacji poprzez zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcie zgody w tym zakresie, spowoduje iż zostanie zaprzestane przetwarzanie danych klienta – w tych celach.
 6. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
 7. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w praktycznym tego znaczeniu klient może zażądać blokadę czasową do swoich danych osobowych lub nakazać przeniesienia ich do innego systemu;
 8. Klient ma prawo do przenoszenia danych – otrzymywania kopii zapasowych danych osobowych, które klient dostarczył – w oparciu o jego zgodę lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
 9. Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kancelaria@giodo.gov.pl, tel. kontaktowy 22 531 03 00
 10. Wszelkie dokumenty (wnioski) dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy składać mailowo na adres email: sklep@gama2000.pl lub listownie na adres siedziby sklepu. Wszelkie dostarczone wnioski zostaną rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej do jednego miesiąca od daty dostarczenia. Sklep zastrzega sobie jednak przedłużenie ww. terminu, ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejny dodatkowy miesiąc. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że klient otrzyma informację o rezygnacji - cofając jego zgodę. 


Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Gama 2000 Zbigniew Trojan z siedzibą pod adresem Zielona Góra 65-735 ul. Batorego 126A.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. Akcji promocyjnych, celem poinformowania klientów o nowościach, promocjach lub ważnych sprawach zachodzących w sklepie Gama2000.pl

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. Pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2018 Gama2000.pl. Kopiowanie, powielanie tekstów i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora zabronione.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and in compliance with Cookie Policy. You can manage cookie settings in your web browser options.